Cyfathrebu mewn Argyfwng

Cyfathrebu mewn Argyfwng

Fel y dywedodd Warren Buffett: “Mae’n cymryd 20 mlynedd i greu enw da a phum munud i’w ddifetha.”

Wrth gwrs, nid oes ar neb eisiau argyfwng, ond mae’r pethau hyn digwydd. Ac yn amlach na pheidio, fe’ch bernir ar sut y gwnaethoch ymdrin â’r argyfwng hwnnw yn hytrach na’r argyfwng ei hun.

Mae gan dîm  EFFECTIVE brofiad sylweddol o sut mae’r cyfryngau yn neilltuol yn gweithio yn ystod argyfwng.

Defnyddiwn yr wybodaeth hon i gynghori cleientiaid ynglŷn â sut i gynllunio ac i reoli’r gwaith cyfathrebu yn ymwneud ag argyfwng, gan weithio i sicrhau bod eu henw da’n cael ei ddiogelu ar bob cyfrif.

Rydym yn paratoi drwy…

Werthuso’r sefyllfa gan ddefnyddio dulliau llunio penderfyniadau tactegol i’n helpu i ganfod a ydym mewn argyfwng neu a oes yna argyfwng ar y gorwel y gellir ei osgoi.

Rydym yn gwirio…

Beth mae hyn yn ei olygu i’r cleient?  A yw’n risg uchel neu isel, ac felly pa fath o strategaeth a chynllun gweithredu y mae arnom angen ei ddefnyddio?

Rydym bob amser yn…

Ymateb yn gyflym ac yn briodol, ac fe wynebwn her gyhoeddus â ffeithiau, urddas a hygrededd enw da.

Rydym yn gweithredu i …

Osgoi unrhyw ganlyniadau negyddol ar bob cyfrif, ac fe rown ar waith ffactorau a gynlluniwyd i oresgyn argyfwng ac i leihau unrhyw ddifrod.

Cyfathrebu mewn Argyfwng – Cwestiynau Cyffredin

Mae gennym brofiad sylweddol o helpu cleientiaid drwy’r amseroedd da (ac amseroedd nad ydynt cystal).  Mae Cyfathrebu mewn Argyfwng yn ymwneud â sut rydych yn ymateb ac yn hysbysu’r cyfryngau a’ch rhanddeiliaid pan fo rhywbeth dirybudd yn digwydd.

Gyda thwf cyfryngau digidol, fe all argyfwng ddigwydd ar-lein yn llawer cyflymach nag a arferai, unrhyw adeg o’r dydd (neu’r nos).  Fe all ddechrau drwy drydar ac wedyn fagu caseg eira i fod yn rhywbeth llawer mwy, gan gyrraedd cynulleidfaoedd byd-eang mewn ychydig o gliciau a diweddariad tudalen.

Mae ein tîm arbenigol o weithwyr proffesiynol ar gyfathrebu mewn argyfwng yma 24 awr y dydd, 7 niwrnod yr wythnos.

Wrth gwrs, nid oes ar neb eisiau argyfwng, ond mae’r pethau hyn yn digwydd.  Ac yn amlach na pheidio, fe’ch bernir ar sut y gwnaethoch ymdrin â’r argyfwng hwnnw yn hytrach na’r argyfwng ei hun.  Ewch i’n tudalen hyfforddiant a gweithdai i ganfod sut y gallwn helpu.

Interested In Our Service? Let's Discuss!