Cyfryngau Cymdeithasol

Marchnata ar Gyfryngau Cymdeithasol

Mae cwestiynau cyffredin wedi dod yn elfen allweddol mewn cyfathrebu brand modern, ac mae wedi llunio sut y siaradwn â’n cwsmeriaid.

Os caiff marchnata ar gyfryngau cymdeithasol ei wneud yn iawn, fe all fod yn ffordd ardderchog o bersonoli’ch brand ac o roi’ch busnes gerbron eich cynulleidfa heb hysbysebu neu ymdrechu’n galed i werthu.

Ond mae’r amseroedd yn newid, a chyda mwy a mwy o fusnesau’n ymryson am yr un gwagle cymdeithasol, mae’n mynd yn anos defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn llwyddiannus ac ymgysylltu â chynulleidfaoedd.

Ond dyna lle y gall EFFECTIVE eich helpu.

Gallwn greu’r syniadau, ysgrifennu a dylunio’r cynnwys, cynllunio’r diweddariadau a’i drefnlennu i fynd o flaen llaw…… gallwn, fe allwn yn wir ei wneud i gyd. Y cyfan y mae arnoch chi angen ei wneud yw ymlacio a gwylio’r sgyrsiau’n digwydd!

Nid dyna’i diwedd hi ychwaith; rydym yn wrandawyr astud, sy’n golygu y gallwn ganfod yr hyn y mae pobl yn ei ddweud am eich brand, darganfod cynulleidfaoedd newydd, a’ch cael chi i gymryd rhan yn y sgwrs.

Mae ein harlwy gyflawn mewn marchnata ar gyfryngau cymdeithasol yn golygu os nad oes gan eich busnes mo’r amser i gymryd rhan, yna fe allwn ni’i wneud ichi.

Felly, beth sy’n eich rhwystro?  Os yw parhau’n gymdeithasol yn nod allweddol i’ch busnes, gofynnwch i dîm EFFECTIVE roi llais uwch a mwy eglur ichi.

Cwestiynau Cyffredinol - Cyfryngau Cymdeithasol

Mae marchnata ar gyfryngau cymdeithasol yn ymwneud â defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn strategol i gynorthwyo amcanion cyfathrebu’ch sefydliad.  Gall hyn fod mor syml â defnyddio cyfryngau cymdeithasol fel sianel gwasanaethau cwsmeriaid neu’u defnyddio i gymell pobl i fynd i’ch gwefan.

Defnyddir cyfryngau cymdeithasol yn aml i fagu perthnasoedd ac ymddiriedaeth â chwsmeriaid.

Gyda 92.6% o boblogaeth y Deyrnas Unedig yn defnyddio’r rhyngrwyd, ac oddeutu 38 miliwn o bobl yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol (ffigurau’r SYG), ni fu yna erioed fwy o sianeli cyfryngol i gyrraedd eich cynulleidfa.

Gall cyfryngau cymdeithasol helpu i godi ymwybyddiaeth o’ch brand neu’ch sefydliad, a darparu offer cyfathrebu dwyffordd ichi ymgysylltu â’ch cynulleidfa.

Mae’n llwyr fesuradwy, gan ganiatáu ichi olrhain yn fyw eich canlyniadau a’ch Enillion ar Fuddsoddiad.

Darparwn strategaethau cyfryngau cymdeithasol manwl sy’n amlinellu pwy yw’ch cynulleidfa darged, pa sianeli y maent yn eu defnyddio a’r amseroedd gorau i’w cyrraedd.  Mae ein strategaethau cyfryngau cymdeithasol hefyd yn cynnwys awgrymiadau ynghylch negeseua allweddol a chynllunio templedi – gan ganiatáu ichi weithredu’r strategaeth eich hun pe dymunech wneud hynny.

Mae cyfryngau cymdeithasol yn gyfan gwbl fesuradwy, gan ganiatáu inni adrodd yn ôl yn fanwl wrth gleientiaid ynglŷn â’r hyn a weithiodd a’r hyn na weithiodd.  Gall hyn gynnwys eich cyrhaeddiad a’ch dylanwad cymdeithasol, ymgysylltiad ac atgyfeiriadau yn ôl i’ch gwefan.

Gweithiwn â chleientiaid ar ddechrau pob ymgyrch i amlinellu sut mae llwyddiant yn edrych er mwyn sicrhau’i fod yn cyrraedd eu hamcanion busnes.

Interested In Our Service? Let's Discuss!