Cysylltiadau Cyhoeddus

Cysylltiadau Cyhoeddus

Nid yw Cysylltiadau Cyhoeddus mwyach ond yn ymwneud â lledaenu’r gair, mae o’n ymwneud â deialog, ymgysylltu, ac yn anad dim, creu a diogelu enwau da.

Ac fe’i ceir ym mhob lliw a llun – datganiadau i’r wasg, blogiau, cynnwys cyfryngau cymdeithasol, cynnwys gwefannau, digwyddiadau, ymgysylltu â rhanddeiliaid, i enwi ond ychydig.

Gall tîm medrus a phrofiadol EFFECTIVE eich helpu gyda’r rhain i gyd, gan lunio strategaeth Cysylltiadau Cyhoeddus sy’n gyson ag amcanion eich busnes a’ch brand, boed hynny’n golygu codi proffil, rheoli enw da neu ba beth bynnag y gallant fod.

Yn EFFECTIVE, mae gennym y ddawn greadigol nid yn unig i saernïo’r negeseuon cywir a’r cynnwys perffaith, ond fe allwn hefyd ledaenu’r neges – i’r bobl gywir ac ar yr amser cywir.

Mae yna fwy o gyhoeddiadau, gorsafoedd radio, sianeli teledu, a llwyfannau ar-lein nag erioed o’r blaen.  Mae hi’n farchnadle orlawn gyda miliynau, yn llythrennol, o negeseuon yn ymryson â’r naill a’r llall i wneud argraff.

Helpwn ein cleientiaid i dorri drwy’r holl sŵn drwy ddefnyddio’n gwybodaeth unigryw i wneud y defnydd mwyaf un o’r ystod lawn o lwyfannau, gan gysylltu ac ymgysylltu â chynulleidfaoedd gyda’r holl negeseuon cywir.

Mae Cysylltiadau Cyhoeddus yn dal i fod yn offer anhepgor yn holl arfogaeth cyfathrebu.  Mae’n gyfrwng nerthol i drosglwyddo’ch neges ac mae iddo bwysigrwydd a hygrededd enfawr yng ngolwg y gynulleidfa.

Ac yntau’n brawf o’r gwaith gwych a wnawn, fe’n henwyd yn ‘Gwasanaeth Ymgynghori Cysylltiadau Cyhoeddus Rhagorol’ yng ngwobrau PRide CIPR yn 2014 a 2015.

Drwy ddatblygu’r cynnwys perffaith ar gyfer pob sianel, fe rown anadl einioes i’ch brand mewn modd EFFECTIVE.

Cwestiynau Cyffredin – Cysylltiadau Cyhoeddus

Mae Effective PR yn ymwneud â chreu a rheoli’ch enw da drwy gyfathrebu wedi’i dargedu.  Bydd Cysylltiadau Cyhoeddus yn helpu i godi ymwybyddiaeth o’ch brand neu’ch sefydliad, ac yn helpu i’ch rhoi chi mewn safle fel arbenigwyr yn eich maes.

Effective PR is about building and managing your reputation through targeted communication. PR will help raise awareness of your brand or organisation, and help position you as experts in your field.

Ysgrifennwn gynnwys ar gyfer y we a chyfryngau cymdeithasol, nid dim ond ar gyfer cynulleidfaoedd traddodiadol.

Mae amser wrth y sgrîn bob amser yn bwysig, ac felly fe sicrhawn y gellir darllen a deall ein cynnwys yn gyflym.

Cyhoeddwn ein datganiadau i’r wasg sy’n gweithio’n dda ar beiriannau chwilio ar ein llwyfan cyhoeddiadau Newyddion Effective News (www.effectivenews.co.uk).  Mae hyn yn galluogi datganiadau i gyrraedd cynulleidfaoedd byd-eang ac i gael eu gweld yn hawdd gan y cyfryngau.

Gweithiwn â chleientiaid i ddeall amcanion eu busnes ac i gytuno ar Ddangosyddion Perfformiad Allweddol mesuradwy sy’n dangos Enillion ar Fuddsoddiad.  Gall hyn fod yn unrhyw beth, o gyfleoedd cyflawn i weld (Cyfleoedd i Weld) i draffig gwefannau a dadansoddi sentiment.

Darparwn wasanaethau rhith swyddfa gwasg i’n cleientiaid ac maent yn swyddfa gyfathrebiadau allanol i lawer o sefydliadau.

Cysylltwch â ni i drafod eich gofynion.

Interested In Our Service? Let's Discuss!