Marchnata Cynnwys

Marchnata Cynnwys

Mae marchnata cynnwys yn mynd law yn llaw â Chysylltiadau Cyhoeddus  – ond beth yn union ydyw?

Mae’n ymwneud â chreu a rhannu cynnwys gwerthfawr â chwsmeriaid a dilynwyr i wella ymwybyddiaeth o’r brand ac i gymell gweithrediad gan gwsmeriaid.

Meddyliwch amdano fel proses farchnata barhaus lle mae’ch busnes yn bwriadu darparu gwybodaeth sy’n addysgiadol a buddiol, yn hytrach na defnyddio siarad gwerthu, er mwyn magu gwell cysylltiadau ac i wella canfyddiad pobl o’r brand.

Gall marchnata cynnwys fod yn ffordd wych o gynorthwyo nodau’ch Cysylltiadau Cyhoeddus, sicrhau y caiff eich straeon a’ch negeseuon eu rhannu mewn nifer o wahanol ffyrdd, drwy nifer o wahanol sianeli i gael yr effaith fwyaf posibl. 

Yn EFFECTIVE, fe allwn ddatblygu strategaeth marchnata cynnwys sy’n cyd-fynd yn berffaith â’ch nodau marchnata cyffredinol i gyflawni’r canlyniadau y mae arnoch eu heisiau.

Gydag ychydig bach o greadigrwydd, fe allwn greu pob mathau o gynnwys gwych, o flogiau diddorol, graffeg a fideos prydferth, rhoddion cystadleuaeth, a mwy i gynorthwyo’ch ymgyrchoedd Cysylltiadau Cyhoeddus ac i gymell ymgysylltu â’ch brand.

A chan ddefnyddio offer deallus, fe wyddom sut i gyfleu’r negeseuon cywir ledled y sianeli ar-lein ac all-lein cywir.

Fel gyda’n holl ymdrechion Cysylltiadau Cyhoeddus a marchnata, mae popeth yn fesuradwy gyda’n hymdrechion marchnata cynnwys. Gallwn olrhain pwy sy’n ymgysylltu â’r cynnwys a rannir ac ar ba sianeli, ac fe allwn ddefnyddio’r data hwn i wella ac i deilwra’n hymagwedd i gyflawni gwell canlyniadau i chi.

Felly, os oes arnoch angen cymorth i gael pobl i weld a chlywed eich negeseuon, rhowch o yn nwylo tîm EFFECTIVE i’w ddatrys.

Cwestiynau Cyffredin – Marchnata Cynnwys

Mae marchnata cynnwys yn golygu creu a dosbarthu deunyddiau (astudiaethau achos, graffeg gwybodaeth, fideos, blogiau, ac yn y blaen) sydd o werth i gynulleidfa darged brand.  Nid yw’r deunyddiau hyn yn hyrwyddo brand yn benodol ond maent yn hytrach wedi’u bwriadu i helpu i hysbysu, ymgysylltu a diddanu’r derbynnydd i ysgogi diddordeb yng nghynnyrch neu wasanaethau’r brand, ac yn y pen draw maent yn cymell gweithredu proffidiol gan y cwsmer.

Mae strategaeth gynnwys yn ymwneud â chynllunio, creu a dosbarthu cynnwys brand dros amser er mwyn sicrhau bod yna gynnwys digonol yn cael ei gynhyrchu i gynnal lefel gyson o ymgysylltu â’r gynulleidfa darged.  Mae strategaeth gynnwys hefyd yn ymdrin â threfn lywodraethu deunyddiau a gyhoeddir er mwyn sicrhau ei fod wedi’i strwythuro’n dda ac y gellir ei ganfod yn hawdd.

Mae archwiliad cynnwys yn broses o adolygu, catalogio a dadansoddi perfformiad holl gynnwys brand i bennu cryfderau, gwendidau a chyfleoedd.

Mae marchnata cynnwys a Chysylltiadau Cyhoeddus yn feysydd cydategol, ac mae yna elfen o orgyffwrdd rhwng y ddwy ddisgyblaeth. 

Caiff deunyddiau marchnata cynnwys. yn nodweddiadol – ond nid oes yn rhaid iddynt fod – eu cynnal ar sianeli a berchnogir, fel gwefan, blog neu sianeli cymdeithasol brand.  Gellir hefyd gosod deunyddiau ar flogiau a safleoedd cydnaws i gyrraedd mwy o bobl.

Mae cysylltiadau cyhoeddus yn cyfeirio at adeiladu storïau gyda gogwydd sy’n mynd i greu newyddion a’u cyflwyno i’r cyfryngau.

Interested In Our Service? Let's Discuss!