Hanes

Mae Effective Communication, a sefydlwyd yn 2005 gan Alastair Milburn, a enillodd wobrau lawer fel cyn-olygydd y South Wales Echo a dirprwy olygydd y Western Mail, yn gwmni sydd yn wastad wedi bod â chysylltiadau rhagorol â’r cyfryngau wrth ei graidd.

Wrth gwrs, mae’n rhaid i unrhyw asiantaeth sy’n ymfalchïo mewn cysylltiadau â’r cyfryngau gael tîm o ysgrifenwyr ardderchog, a thros y blynyddoedd, mae Effective wedi cael llawer o gyn-newyddiadurwyr yn y tîm, yn drafftio copïau ardderchog ar gyfer eu cleientiaid ac yn rhannu’u harbenigedd a’u cysylltiadau â’u cydweithwyr.

Roedd y flwyddyn y cyrhaeddodd Effective 10 oed yn flwyddyn fawr i’r cwmni, ac yn ogystal â chodi dros £10,000 i’r elusen sy’n gleient, Ymchwil Canser Cymru, fe ddathlodd y cwmni ennill gwobr Tîm y Flwyddyn Sefydliad Siartredig Cysylltiadau Cyhoeddus Cymru am yr eilwaith, sy’n ddigynsail.

Ers hynny, mae Effective wedi llwyddo i atgyfnerthu’i enw da fel un o brif asiantaethau Cysylltiadau Cyhoeddus a chyfathrebu dwyieithog Cymru.  Mewn byd sy’n newid yn barhaus, mae Effective yn ymfalchïo mewn bod yn hollol gyfoes â datblygiadau mewn diwydiant ac mewn cynnig y datrysiadau diweddaraf i gleientiaid.

A hithau’n asiantaeth sydd wedi’i gwreiddio’n gadarn yng Nghymru, mae Effective hefyd  wedi gweithio â rhai o frandiau mwyaf y Deyrnas Unedig, yn cynnwys Y Loteri Genedlaethol, Y Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol a Costa.

Rydym yn creu ymgyrchoedd a chynnwys creadigol sy’n cymell sgyrsiau ac ymwybyddiaeth, sy’n codi proffil ac sy’n diogelu enw da.

Gwerthoedd Craidd

Gwerthoedd craidd Effective Communication yw – Proffesiynol: Ansawdd: Rhagweithiol.

Mae hyn wedi lliwio’n diwylliant sefydliadol, lle rydym yn cynorthwyo’n gilydd, yn gwrando ar ein gilydd a lle rydym yn agored, yn ddidwyll ac yn ddibynadwy onest gyda’n gilydd a chyda cleientiaid.

Rydym yn gweithio’n galed, rydym yn mwynhau’r hyn rydym yn ei wneud, ac rydym yn parchu’r naill a’r llall, y busnes a’n cleientiaid.  Mae Effective Communicationyn llwyr groesawu amrywiaeth – ac mae ganddo’r polisïau a’r gweithdrefnau y disgwylir o sefydliad a chanddo ymagwedd yr unfed ganrif ar hugain.

Rydym yn uchelgeisiol: rydym yn gwneud ein gorau, ac rydym yn defnyddio’n cysylltiadau, ein gwybodaeth, ein creadigrwydd a’n chwilfrydedd i fod y gorau.

Mae hyn wedi’i ganoli ar ein hegwyddorion o ddidwylledd, o onestrwydd ac o barch at gleientiaid a chydweithwyr, fel ei gilydd, ac mae’n darparu digonedd o gyfleoedd datblygu realistig ar gyfer cleientiaid a chydweithwyr.

Mae hyn oll yn cysylltu’n gynhenid â nodau’n cwmni: sef i fod yr asiantaeth gyfathrebu uchaf ei pharch, a’r fwyaf creadigol, effeithiol, a chynaliadwy yng Nghymru, ac ymysg yr 150 asiantaeth uchaf yn y Deyrnas Unedig.

Yn y 12 mlynedd diwethaf, mae Effective wedi atgyfnerthu’i enw da fel un o brif asiantaethau cysylltiadau cyhoeddus a chyfathrebu dwyieithog Cymru.  Mewn byd sy’n newid drwy’r amser, mae Effective yn ymfalchïo mewn bod yn hollol hyddysg â datblygiadau mewn diwydiant ac mewn cynnig datrysiadau hollol gyfoes ac effeithlon i gwsmeriaid.

Cynorthwyir hyn gan fuddsoddiad mewn cyrsiau a hyfforddiant a chyfarpar newydd i atgyfnerthu gallu’r tîm i ddarparu gwasanaeth proffesiynol ac o ansawdd.  Drwy wneud y mwyaf o’n hyfedredd digidol, rydym yn gallu bod mor rhagweithiol â phosibl / yn gallu achub y blaen ar eraill cymaint â phosibl.  Mae’r lefel hon o wasanaeth yn arwain at gadw gafael ar gleientiaid, at gyfleoedd datblygu busnesau newydd ac yn y pen drawat ehangu, sef rhywbeth sydd wrth graidd amcanion / cynllun pum mlynedd y cwmni i ddyblu nifer y staff a throsiant.

Mae ein nodau’n esblygu, ond maent yn cynnwys uchelgais i:

  • Parhau i esblygu  ac i arwain yn arloesol mewn diwydiant creadigol sy’n newid yn gyson drwy ailddyfeisio, datblygu a thyfu;
  • Parhau i ennill gwobrau ac anrhydeddau sydd yn ein dilysu fel cwmni sy’n cymryd yr awenau ac yn dylanwadu – caiff amrywiol elfennau o orchwylion eu dirprwyo i’r tîm cyfan i gynnwys pawb yn y broses / llwyddiant;
  • Cynnal atebolrwydd i gleientiaid, cyflenwyr, partneriaid a chydweithwyr am broffesiynoldeb, ansawdd ac agwedd ragweithiol.

Yn Effective Communication, tra ydym yn gwerthfawrogi datganiad cenhadaeth neu werthoedd corfforaethau mawr, a gaiff eu gwreiddio ymysg gweithwyr o’r dechrau un, mae ein gwerthoedd yn fwy llyfn a hyblyg ac yn agored i gyfraniad gan y tîm.

Fel asiantaeth GYFATHREBU, rydym yn ailadrodd ein gwerthoedd drwy ddeunyddiau marchnata i gyd, yn cynnwys hysbysebion swyddi; wrth sefydlu staff newydd; ar ein gwefan a thrwy iaith a ddefnyddir yn ein harfarniadau a’n hasesiadau.

Y dystiolaeth y manylir arni yn y Ffurflen Gais yw y daw’r gwerthoedd craidd yn rhan o’r broses asesu neu arfarnu perfformiad, ac / neu y cânt eu cynnwys ym mhob swydd-ddisgrifiad.

Asiantaeth sy’n Ennill Gwobrau

Rydym yn dîm o arbenigwyr, a farnwyd yn ‘Wasanaeth Ymgynghori Cysylltiadau Cyhoeddus Rhagorol’ yng Nghymru gan Sefydliad Siartredig Cysylltiadau Cyhoeddus (CIPR) am gyfnod digynsail o ddwy flynedd yn olynol.

Ein Harbenigwyr Cysylltiadau Cyhoeddus a Digidol

Mae tîm Effective yn cydweithio i asio’r traddodiadol a’r newydd, gan ddefnyddio profiad ac arloesedd i greu ymgyrchoedd a strategaethau llwyddiannus sy’n manteisio hyd yr eithaf ar bob sianel berthnasol ac effeithiol.

Dowch i adnabod ein tîm o arbenigwyr Cysylltiadau Cyhoeddus a digidol sydd wedi ennill gwobrau.